Грошові перекази в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

WU WS MG

Перелік міжнародних систем грошових переказів, послуги за якими надаються в АТ "БАНК "УКРАЇНЬКИЙ КАПІТАЛ"

№п. Найменування системи грошових переказів Назва платіжної організації системи
Адреса платіжної організації системи
1 Western Union Western Union Network (France), SAS 92095 France, 5-6 Place de l’Iris, Paris la Defense CEDEX
2 MoneyGram MoneyGrаm Payment Systems, Inc. 1550 Utica Avenue South Minneapolis, MN 55416 USA;
3

Welsend

 АБ "УКРГАЗБАНК"

Юридична адреса: Україна, 03087, м.Київ, вул. Єреванська, 1

Поштова адреса: Україна, 01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22

Види валют переказу, визначені платіжними системами, послуги за якими надаються в АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

№ п. 

Види послуг/

Назва платіжної системи

Відправлення переказу Отримання переказу
В межах України За кордон В межах України Із-за кордону
UAH USD EUR RUB UAH USD EUR RUB UAH USD EUR RUB UAH USD EUR RUB
1 Western Union + + + + + +  + + + +
2 MoneyGram + + + +
3 Welsend +   + + + + + + +

+  позначка надання послуги за вказаним видом валюти

UAH – гривні; USD - долари США; EUR – євро; RUB – російські рублі

Надання послуг здійснення переказів по системам міжнародних переказів здійснюється у всіх відділеннях АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Western Union https://www.westernunion.com/UA/ua/find-locations.html
MoneyGram http://moneygram.ua/
Welsend http://welsend.com.ua/branches/

Довідки за телефоном 0 (800) 210 804
Поштова адреса 03062, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 67
Електронна адреса для листування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тарифи здiйснення переказу коштiв

Western Union

MoneyGram

Welsend

Порядок (умови) та строки здiйснення переказу коштiв в Банку

 • 1. Відправлення переказу

  1. Відправлення переказу здiйснюється шляхом приймання готiвки згiдно з вимогами законодавства з оформленням на паперовому носiї документу на переказ встановленої форми, що приймається вiд клiєнта-вiдправника в порядку, передбаченому правилами вiдповiдної платiжної системи, з урахуванням наступного:

  • 1.1. Вiдправлення переказу здiйснюється на пiдставi належним чином оформленого на паперовому носiї документу на переказ - документу для вiдправлення переказу, роздрукованого типографським способом або комп'ютерною технiкою з програмного забезпечення, що мiстить визначенi вiдправником данi переказу.
  • 1.2. Разом iз пiдписаним документом для вiдправлення переказу,  у випадках, передбачених правилами вiдповiдної платiжної системи та чинним законодавством України, вiдправник надає документ, що посвiдчує його особу та документ, що пiдтверджує походження коштiв нерезидента для переказу за кордон, на якому мають зазначатись вiдмiтки про здiйснення операцiї.
  • 1.3. Працiвник Банку розраховує суму комiсiйної винагороди при наданнi послуг переказу згiдно тарифiв, визначених у вiдповiднiй системi (в разi визначення Банком  комiсiйної винагороди окремо вiд тарифiв платiжної системи, її розмiр доводиться до вiдома клiєнта до завершення операцiї), та приймає вiд вiдправника грошовi кошти для переказу. Комiсiйна винагорода приймається за окремим касовим документом.
  • 1.4. При проведеннi переказу на суму, яка дорiвнює чи перевищує 30 000 гривень, до документа на переказ вноситься додаткова iнформацiя, а також обов'язково копiюються сторiнки паспортного документу клiєнта.
  • 1.5. Пiсля оформлення документу для вiдправлення переказу, працiвник Банку пiдписує його та ставить особистий штамп (штамп Вiддiлення). Другий примiрник видається вiдправнику (при цьому вiдбувається утаємничена передача клiєнту унiкального облiкового номеру (iдентифiкатора) переказу), а перший - залишає в документах дня.
  • 1.6. Переказ готовий для виплати відразу (в режимі on-line) після відправлення.

 • 2. Послуги з виплати переказу

  2. Послуги з виплати переказу Банк надає в готiвковiй формi за безпосереднiм зверненням клiєнта-отримувача на пiдставi документу на переказ, оформленого на паперовому носiї (заява на видачу готiвки) з урахуванням наступного:

  • 2.1. Пошук даних переказу в системi здiйснюється працiвником Банку за наданим клiєнтом-отримувачем унiкальним облiковим номером переказу, утаємничено генерованим пiд час вiдправлення переказу.
  • 2.2. Виплата переказу здiйснюється на пiдставi належним чином оформленого на паперовому носiї документу на переказ - документу на отримання переказу, що є видатковим документом, роздрукованого типографським способом або комп'ютерною технiкою з програмного забезпечення, що мiстить визначенi вiдправником данi належностi переказу, наданi отримувачем одночасно iз унiкальним облiковим номером переказу. У разi вiдсутностi необхiдної iнформацiї щодо вiдправника/отримувача переказу працiвник Банку вiдмовляє у проведеннi виплати такого переказу.
  • 2.3. Разом iз пiдписаним документом на отримання переказу клiєнт-отримувач надає документ, що iдентифiкує його особу (паспорт громадянина України або iнший документ, що посвiдчує особу, iз врахуванням вимог законодавства щодо здiйснення видаткових операцiй).
  • 2.4. У разi невiдповiдностi iдентифiкацiйних даних про отримувача, вказаних вiдправником (прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi)), документам, наданим отримувачем, Банк вiдмовляє у виплатi витребуваного переказу.
  • 2.5. До видачi коштiв переказу працiвник Банку перевiряє повноту та правильнiсть заповнення реквiзитiв в документi для виплати переказу, пiдписує та ставить особистий штамп (штамп структурної одиницi) на примiрниках документу для отримання переказу, пiдписаних клiєнтом-отримувачем. Пiсля цього працiвник Банку видає клiєнту-отримувачу (разом iз коштами переказу) другий екземпляр документу на отримання переказу, а перший залишає в документах дня.
  • 2.6. Строки здійснення переказу. Виконання доручення клієнта, яке міститься в документі на переказ готівки, в частині послуги Банка, здійснюється шляхом реєстрації Банком даних переказу у платіжній системі в момент завершення здійснення клієнтом касової операції, але не пізніше наступного робочого дня. В разі відправлення переказу для зарахування коштів на рахунок отримувача, такий переказ має бути завершений уповноваженим банком, а строк руху коштів не може становити більше трьох робочих днів з дати виконання Банком доручення клієнта. Виплата коштів переказу готівкою здійснюється за зверненням клієнта-отримувача.

 • 3. Повернення коштів.

  • 3.1. WELSEND:
  • Повернення переказу можливо здійснити тільки відправнику при наявності заяви на відправлення переказу та документу, що посвідчує особу, та лише у тому випадку, якщо переказ ще не виплачений одержувачу.
  • Повернення переказу можливо здійснити у трьох випадках:
  • - відправник сам ініціює повернення переказу  (комісія за переказ не повертається);
  • - переказ не був отриманий протягом 30 днів після відправки**  (комісія за переказ не повертається);
  • - одержувач переказу не мав змогу отримати переказ з вини Системи Welsend (комісія за переказ повертається).
  • 3.2. WESTERN UNION:
  • Western Union поверне основну суму грошового переказу (за поточним обмінним курсом, зазначеним у цьому документі, а саме за курсом, що діятиме на момент повернення переказу) за письмовою вимогою відправника у випадку, якщо не здійснено виплату одержувачу або кошти не зараховано на його рахунок протягом 45 днів. Повернення комісії за переказ також здійснюється за письмовою вимогою відправника у випадку, якщо можливість виплати грошового переказу не буде надана одержувачу протягом часу, встановленого для обраної послуги, з урахуванням розкладу роботи пункту виплати, наявності грошових коштів у відділенні, обраному для виплати та інших обставин, включаючи, без обмеження, фактори, що не залежать від Western Union та Агентів, такі як несприятливі погодні умови або незадовільна робота телекомунікаційних ліній. Комісія за переказ не повертається, якщо переказ зупинено на прохання відправника. Виплата деяких грошових переказів може бути затримана відповідно до законодавства США або місцевого законодавства. У межах, дозволених чинним законодавством, Western Union може утримувати адміністративний збір з грошових переказів, які не були витребувані протягом одного року з дати відправлення.
  • 3.3. MoneyGram:
  • Необхідно звернутися у відділення банку, в якому був здійснений такий переказ, і надати підтверджуючі та ідентифікуючі документи (паспорт та квитанції).

Лiмiти отримання/вiдправки грошових переказiв в iноземнiй валютi готiвкою

Отримання та вiдправлення переказiв в iноземнiй валютi без вiдкриття рахункiв резидентами та нерезидентами може здiйснюватися у виглядi допомоги родичiв з дотриманням наступних обмежень:
Здiйснення переказiв в iноземнiй валютi

   Резидент Нерезидент
Відправка переказу за межі України Еквівалент, що не перевищує 400 000,00 грн. за курсом НБУ в день без підтвердних документів. Еквівалент, що не перевищує 400 000,00  грн. за курсом НБУ в день на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти (не допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет).
Виплата переказу із-за кордону Еквівалент, що не перевищує 400 000,00 грн. за курсом НБУ в один операційний день без підтвердних документів. Еквівалент, що не перевищує 400 000,00 грн. за курсом НБУ в один операційний день без підтвердних документів.
Відправка по Україні Не здійснюється Не здійснюється
Виплата по Україні Не здійснюється Не здійснюється

Згiдно з Положенням «Про здійснення операцій із валютними цінностями»  №2 від 02.01.2019 (зі змінами) для фiзичних осiб:
резиденти - фізичні особи - фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, особи, які потребують додаткового захисту, які мають постійне місце проживання на території України, що підтверджується відповідним документом, до якого згідно із законодавством України включено інформацію про місце проживання особи на території України, уключаючи паспорт/паспортний документ або документ, що його замінює, посвідку на постійне проживання, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном, фізичні особи-підприємці, зареєстровані згідно із законодавством України;

нерезиденти - фізичні особи - фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України (реєстрацію), у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України.
Здiйснення переказiв проводиться Банком тiльки на територiї України, що пiдконтрольна органам державної влади України.
Послуги Клiєнтам та порядок зарахування коштiв отримувачам визначаються законодавством України та правилами вiдповiдної платiжної системи

 

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем

Система захисту прав Клієнтів в Банку складається з таких елементів:

- інформаційне забезпечення Клієнтів за багатоканальним номером телефонного зв’язку 0 (800) 210 804;

- приймання та розгляд звернень Клієнтів згідно з вимогами чинного законодавства України.

- вирішення спірних питань здійснюється за законодавством України в межах території України, що підконтрольна органам державної влади України.

- враховуючи визнання в роботі Банку пріоритетним надання Клієнтам якісних послуг, відповідно до їх потреб та із дотриманням встановленого порядку.

- сторони погоджуються застосовувати позасудовий порядок вирішення спору.